วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main
ปฏิทินการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นอนุบาล 2 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


Quarter


สัปดาห์

หน่วยย่อย

สาระ

จำนวนชั่วโมง

2
1
- สัญลักษณ์แทนจำนวน 1-20 และ 0
- ลำดับจำนวน  
-          จำนวนและการดำเนินการ

-          การวัด
2 ชม./สัปดาห์

2 - 3
ค่าของจำนวน
-                   จำนวนนับ 1 – 20 และ 0
-                   การได้มาของจำนวนตัวเลข
-                   ค่าประจำหลัก (1 สิบ = 10 กับ 0 หน่วย = 0)

4- 5
การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 20
-                   มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
-                   สั้นกว่า ยาวกว่า ไกล ใกล้ หนักกว่า เบากว่า
-                   การได้มาของจำนวนตัวเลข
-                   นับลด นับเพิ่มที่ละ 16 - 8
การบวก ลบ เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 20
       - บวก ลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน  20
       - การคงค่าของจำนวนโดย การกระจาย 
       - โจทย์ปัญหา สถานการณ์
บวก ลบโดยการกระจาย เลข 1 หลัก ไม่เกิน 20

9
ทบทวนโจทย์ปัญหา สถานการณ์  การให้เหตุผล
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 (Quarter 2) ปีการศึกษา 2558
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค.ป.1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
จำนวน
- การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ
- การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน
การรวมและการแยกกลุ่ม
- ความหมายของการรวมกลุ่มและการแยกกลุ่ม
- การรวมสิ่งต่างๆสองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 10
- การแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10


1.นับปากเปล่า 1-10 ได้
2.บอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่เกิน 10 สิ่ง โดยการนับ
3.แสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดให้ตั้งแต่ 1-10
4.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ 1- 10
5.เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่างๆสองกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 10 ว่ามีจำนวนเท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า

6.บอกลำดับที่ของสิ่งต่างๆไม่เกิน 5 สิ่ง
7.ระบุสิ่งที่อยู่ในอันดับที่กำหนดให้
8.บอกจำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 10
9.บอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจาก กลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10
1.นับปากเปล่า 1-20
2.นับปากเปล่าถอยหลัง 10 ถึง 1
3.บอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่เกิน 20 สิ่ง
โดยการนับ
4.แสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดให้ตั้งแต่ 1-20
5.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ 1- 20
6.เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่างๆสองกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 20 ว่ามีจำนวนเท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า

7.บอกลำดับที่ของสิ่งต่างๆไม่เกิน 10 สิ่ง
8.ระบุสิ่งที่อยู่ในอันดับที่กำหนดให้
9.บอกจำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 20
10.บอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจาก กลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 20